شوک فریزر

Project Description

اولین تولید کننده بلاست چیلر (شوک فریزر) در ایران

مشخصات فنی:

 • ابعاد ۸۳۴* ۲۰۰ سانتیمتر
 • ظرفیت ۱۵ سینی با فاصله ۶۵ میلیمتر
 • ظرفیت ۱۵ سینی ۴۰*۶۰ سانتیمتر (استاندارد EN) یا ۱۵ بنماری ۳۲.۵*۵۳ سانتیمتر (استاندارد GN)
 • بدنه استنلس استیل ۳۰۴
 • وزن ۲۸۰ کیلوگرم
 • ظرفیت خنک کنندگی۴۳کیلوگرم (۳+ : ۶۵+)
 • ظرفیت خنک کنندگی۳۲کیلوگرم (۱۸-: ۶۵+)
 • گاز ۴۰۴R
 • سه فاز 
 • قدرت ۲۹۸۶ وات 

مزایا :

 • کاهش سریع دمای هسته مواد از ۹۰+ به ۱۸- در یک پروسه ۲۴۰ دقیقه ای 
 • کاهش سریع دمای هسته مواد از۹۰+ به ۳+ در یک پروسه ۹۰ دقیقه ای 
 • برنامه مخصوص بستنی ، سرعت بالا در انجمادبستنی 
 • برنامه های مختلف انجماد جهت گوشت قرمز ، گوشت سفید، ماهی،سبزیجات 
 • صرفه جویی درزمان وسرعت عمل درتهیه غذا
 • کاهش ضایعات غذایی 
 • کاهش تعدادباکتری در موادغذایی پس ازپخت
 • قابل استفاده در رستورانها ، کترینگ ها ، قنادی ها و تولید بستنی 
 • حفظ طعم و کیفیت رنگ و سلامت غذا

 

ü      ابعاد۸۵*۸۵*۲۰۰سانتیمتر

ü      ظرفیت۱۵سینیبافاصله۶۵میلیمتر

ü      بدنهاستنلساستیل۳۰۴

ü      وزن۲۸۰کیلوگرم

ü      ظرفیتخنککنندگی۴۳کیلوگرم(3+ :65+)

ü      ظرفیتخنککنندگی۳۲کیلوگرم(18-:65+)

ü      گاز۴۰۴R

ü      سهفاز

ü      قدرت۲۹۸۶وات

مزایا:

ü      کاهشسریعدمایهستهمواداز۹۰+به۱۸-دریکپروسه۲۴۰دقیقهای

ü      کاهشسریعدمایهستهمواداز۹۰+به۳+دریکپروسه۹۰دقیقهای

ü      برنامهمخصوصبستنی،سرعتبالادرانجمادبستنی

ü      برنامههایمختلفانجمادجهتگوشتقرمز،گوشتسفید،ماهی،سبزیجات

ü      صرفهجوییدرزمانوسرعتعملدرتهیهغذا

ü      کاهشضایعاتغذایی

ü      کاهشتعدادباکتریدرموادغذاییپسازپخت

ü      قابلاستفادهدررستورانها،کترینگها،قنادیهاوتولیدبستنی

ü      حفظطعموکیفیترنگوسلامتغذا


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sharlpak/public_html/iransanat.net/templates/jm_jacob/html/com_k2/portfolio/item.php on line 332